Politikk

Fotocredit: Bjarne Heyerdahl Sætrang

Miljøpartiet De Grønne ønsker å skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Haugesund mangler i dag en overordnet grønn politikk til beste for kommunens innbyggere, til beste for miljøet. Vi vil føre Haugesund inn i den fornybare tidsalderen og gjøre Haugesund til en klimanøytral og frodig, grønn kommune med høy livskvalitet for innbyggerne.

 

Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke.

 

 

Våre kjernesaker 2015-2019

 • Vi vil innføre en samferdselpolitikk i kommunen som virkelig prioriterer de gående og syklistene foran bilistene. Samtidig vil vi jobbe for et langt bedre kollektivtilbud.
 • Vi vil stimulere til utvikling av et grønt næringsliv i kommunen.
 • Vi vil ha en bærekraftig byutvikling med tettere sentrumsbebyggelse.
 • Vi vil bevare natur- og friluftslivområdene i kommunen og beholde de grønne lungene i sentrum.
 • Vi vil ha forpliktende tidsfrister for gjennomføring av energi- og klimatiltak i kommunen.
 • Vi vil sikre at barn og ungdom i Haugesund får et større og rikere natur- og kulturtilbud.
 • Vi vil støtte lokale krise- og omsorgstilbud for dyr

 

Et grønt næringsliv

Haugesund har tradisjon for å være en fremtidsrettet og innovativ by.  Denne tradisjonen vil vi videreføre ved å stimulere til et bærekraftig grønt næringsliv.

 • Støtte og legge til rette for bruk av fornybar energi, for eksempel vind- og solkraft
 • Stimulere og gi støtte til energieffektive og miljøvennlige hus samt næringsbygg
 • Gå inn for en årlig kommunal miljøkonferanse for næringslivet med fokus på miljøteknologi, miljøsertifisering og grønne støtteordninger
 • Vi vil arbeide for at kommunen kan stimulere til bærekraftig innovasjon- og grundervirksomhet i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Omstille kommunens innkjøpsordning til kjøp av mer miljøvennlige,  miljøsertifiserte og lokale varer og tjenester.
 • Jobbe for å bygge et biogassannlegg på Haugalandet.  Dette kan bruke mye av regionens avfallstoffer til å lage miljøvennlig gasser til blant annet busser

En grønn omsorgssektor

Vi vil bidra til økt livskvalitet og ha fokus på forebyggende tiltak, psykisk helse og verdighet.

 • Økt fokus på sosiale aktiviteter for eldre
 • Stimulere til resirkulering og kildesortering på arbeidsplasser i kommunen
 • Vi ønsker et sunnere kosthold med mer økologisk og plantebasert mat i kommunale kantiner, skoler, barnehager og velferdsinstitusjoner
 • Kjøttfri dag i alle kommunale institusjoner
 • Flere lavterskel arbeidstilbud for personer med rusproblem

En grønn oppvekstsektor

Vi vil at barn og unge skal ha mulighet til å få gode naturopplevelser i nærområdet, også gjennom barnehage og skole.  Det forebyggende arbeidet for barn og unge vil vi styrke gjennom satsing på psykisk helse og spesialpedagogisk arbeid.

 • Mer naturopplevelser gjennom lek, og med glede og respekt for naturen i skolehverdagen
 • Sikre fleksible løsninger og åpningstider på sfo samt behovsprøvd betaling
 • Gi barnehager og skoler mulighet for kjøkkenhager
 • Opprettholde små og lokale barnehager
 • Drift av SLT-koordinator og det forebyggende arbeidet må sikres
 • Mer intensivt spesialpedagogisk arbeid for barn med lærevansker og sikre drift av spesialpedagogiske tilbud som Fagerheim
 • Øke det forebyggende arbeidet for psykisk helse for ungdom gjennom helsesøster og sosiallærer
 • Tilrettelegge for bedre sommerjobbtilbud til ungdom
 • Støtte til organisering av gratis utlån av sports- og fritidsutstyr.

En grønn samferdselsektor

Miljøbelastningene ved all transport må reduseres, samtidig som vi ønsker økt fremkommelighet for alle i kommunen

 • Utbygging av sykkeltraseene må prioriteres og ha bindende tidsfrister
 • Omkamp om utbygging av 4-felts vei i Karmsundgata
 • Flere sikre parkeringsplasser under tak for sykkel i sentrum og utenfor offentlige bygg
 • Flere ladestasjoner for el-biler
 • Jobbe for bedre og billigere kollektivtransport med lavere luftforurensning og klimagassutslipp.
 • Arbeide for båt til by-øyene og Nord-Karmøy

En grønn kultursektor

Vi vil bidra til et kreativ og engasjert kulturliv med stort mangfold og bredde

 • Stimulere til at kulturprosjekter velger miljøprofil
 • Vi vil jobbe for å ta i bruk Vibrandsøy som en grønn kulturøy
 • Legge til rette for mer aktivitet på byens museer og bibliotek
 • Vi vil tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til natur – og kulturområder
 • Styrke samarbeidet med ideelle organisasjoner

En grønn arealpolitikk

Vi vil ha en bærekraftig byutvikling med attraktive grønne møteplasser som bidrar til høyere livskvalitet og økt aktivitet

 • Sentrumsplanen er et godt eksempel på bærekraftig byutvikling med tettere bebyggelse og gode grøntområder
 • Bevare sjølinjen i sentrum uten høye bygg som hinder utsikt og fri ferdsel for allmennheten
 • Tilrettelegge for turopplevelser i nærmiljø og utvikle de grønne lungene i byen
 • Vern av alt jordbruksareal i kommunen
 • Sikre god fagkompetanse i forvaltningen av byheiene og andre naturarealer
 • Bedre vedlikehold av byens parker og uterom, i samarbeid med frivillige organisasjoner, for tilrettelegging av aktiviteter og sosialt samvær.

En grønn kommune

Vårt mål er at Haugesund skal bli en klimanøytral kommune. Den kommunale driften må legges om slik at den blir miljø- og klimasmart. Dette gir også en god langsiktig økonomi for kommunen.

 • Gjennomføre alle klima– og energitiltak med forpliktende tidsfrister
 • Føre klimaregnskap for kommunen
 • Utfase oljefyring i alle kommunale bygg, innen 2020.
 • Alle nye kommunale bygg skal være passivhus, og ha enten grønne tak eller solkraft
 • Mer offensive ENØK- tiltak i alle kommunale bygg
 • Kommunen skal erstatte sine bensin- og dieseldrevne biler med el-biler eller hybridbiler
 • Kritisk gjennomgang av miljøreglementet for kommunale innkjøp
 • Unngå all bruk av miljøskadelige sprøytemidler, heller bruke damp eller andre miljøvennlige midler
 • Utarbeide klimaregnskap for transport av avfall fra kommunen
 • Lokalt forbrenningsanlegg for restavfall, med energiproduksjon

Dyrevelferd

Alle dyr har egenverdi og skal behandles med verdighet og respekt

 • La vær å leie ut plass til sirkus som bruker eksotiske dyr.
 • Gi støtte til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs
 • Behovsprøvd støtte til avliving av kjæledyr hos veterinær – mangel på penger bør ikke være grunnen til inhuman avliving av kjæledyr
 • Støtte lokale sentre og organisasjoner for hjemløse dyr