Kommunevalg 2019

Program for kommunevalget 2019
Fotocredit: Susann Hæstad

Innledning

 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Fra Miljøpartiet De Grønne sitt prinsipprogram

 

Miljøpartiet De Grønne ønsker å forme en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Vi vil lede Haugesund inn i den fornybare tidsalderen og gjøre Haugesund til en klimanøytral og frodig, grønn kommune, hvor livskvalitet for byens innbyggere står høyest. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke. Vi vil skape et samfunn hvor vi har gode liv, uten at vi  ødelegger for andre og fremtidens generasjoner. 

 

Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med dagens overforbrukssamfunn, der stadig uhemmet vekst er det øverste målet. Med en stadig økende befolkningsvekst vil det også bli et stadig økende press på natur, artsmangfold, klima og miljø. De Grønne er mot den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø. En bærekraftig forvaltning av våre ressurser er grunnleggende viktig for å bevare vårt livsgrunnlag, også for etterslekten. Naturen trenger ikke oss – men vi trenger den.    

 

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. 

Vi vil ha levende samfunn der vi har mer tid til venner og familie, hvor ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog, kystlynghei og fiske i fjorden, og dyrene i havet skal ikke kveles av plast og lakselus. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer og forskjeller, som bidrar til at færre drives på flukt. Vi vil sikre gode liv, også for dem som kommer etter oss. Vi vil jobbe for et mer bærekraftig og fremtidsrettet kommune, og næringsliv, som bidrar til grønne langsiktige og gode arbeidsplasser.

 

Dette ønsker vi å jobbe for i kommende periode

 

BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV

Haugesund er allerede en fremtidsrettet og innovativ by. Dette vil vi videreføre ved å jobbe for et mer bærekraftig grønt næringsliv og grønn økonomisk styring, som forutsetter at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle interesser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover. De Grønne vil at offentlig og privat sektor begge skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger.

MDG Haugesund vil:

 • Jobbe for bærekraftig og lokal turisme. Turisme kan både være nyttig og skadelig for et samfunn. Vi ønsker derfor å legge til rette for bærekraftig og lokal turisme. Vi ønsker å inngå samarbeid med kommuner i Norge og Norden for å fremme nærturisme.

Cruisebåt-turismen bør reguleres for å unngå unødige og irreversible miljøbelastninger. Dette kan blant annet gjøres ved å stille miljøkrav til cruiseskip som legger til havn i Haugesund. 

 • Jobbe for etablering av marine nyttehager, som kan være en viktig næringsvei for byen. Fjordområdene våre kan brukes til å produsere mat og maritime opplevelser, øke kunnskap om lokal matproduksjon og interesse for bærekraftig bruk av marine ressurser. Etablering av marine nyttehager gir store muligheter for å skape liv og lokal matproduksjon, og bedre vannkvalitet og oppvekstvilkår til fisk. Nyttehagene kan også være en spennende undervisningsplattform for skolene og skape et større engasjement for kystlinjen vår.
 • Jobbe for at det handles mer av lokale produkter og tjenester, både av kommunen og byens innbyggere. Dette gir godt grunnlag for utvikling av lokale arbeidsplasser.
 • Arbeide videre for at kommunen støtter opp om bærekraftige innovasjons- og grundervirksomheten, i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Jobbe for mer deling og delingsøkonomi, for å redusere forbruk og gi lik tilgang til muligheter for alle (som blant annet samkjøring, fikseverksted og lånemuligheter som Skattekammeret). 
 • Styrke maritime klynger og andre næringssamarbeid som jobber for bærekraftig næringsutvikling.
 • Videreføre arbeidet med å styrke sentrum som et godt sted å leve og drive med handel.  
 • At Haugesund kommune skal være foregangsmodell for et mer bærekraftig næringsliv i kommunen og distriktet. Det kan blant annet gjøres ved at kommunen selv setter gode klima- og miljøtiltak foran i sitt arbeid og administrering.

 

DYREVELFERD

Alle dyr, også de vi har tatt til oss eller brakt under vår kontroll, er en del av mangfoldet i samfunnet og skal respekteres for sin egenverdi og sine grunnleggende behov. Det betyr blant annet at dyr skal være fri menneskelig påført lidelse. Både ville, industrielle og tamme dyr kan trenge menneskers hjelp i nød – vi vil tilrettelegge for slik hjelp.     

MDG Haugesund vil:

 • Sikre støtte til lokale sentre og organisasjoner som arbeider med dyr i nød.
 • Jobbe for et eget dyrepoliti i distriktet. 
 • Åpne for behovsprøvd støtte til sterilisering og medisinsk behandling av dyr.
 • Sikre en høy dyrevelferd i hele kommunen, ved blant annet å etterse et godt samarbeid mellom mattilsynet, politiet og bønder. 

 

GRØNN KOMMUNE

Vårt mål er at Haugesund skal bli en karbonnegativ kommune. Den kommunale driften må legges om slik at den blir mer miljø- og klimasmart. Dette vil også gi en langsiktig god økonomi for Haugesund kommune. Vi ønsker at Haugesund kommune skal gå foran som et godt eksempel for god bærekraftig økonomisk styring og drift, både for innbyggerne, næringsliv og distriktet. Vi ønsker et større fokus på livskvalitet og utvikling av en bedre by, fremfor kvantitativ økning gjennom flere innbyggere.

MDG Haugesund vil:

 • Ha en kritisk gjennomgang av innkjøpsreglement og etiske regler for kommunale innkjøp.
 • Jobbe for mer bevaring og stimulere til oppgradering av bygninger i Haugesund, fremfor riving, der det er relevant. Hensyn til kulturhistorie, historie og unik arkitektur må bedre ivaretas.
 • Jobbe for godt vedlikehold av bygninger og gammel trehusbebyggelse i Haugesund sentrum og ellers i kommunen. 
 • Ha mer bærekraftige kommunale kantiner på skoler, i barnehager og på sykehjem og omsorgsboliger. De skal ha mer økologisk, kortreist og plantebasert mat.
 • At kommunen skal unngå engangsprodukter så langt det er mulig, blant annet i kommunale institusjoner.
 • Sette et tak på maks antall cruiseskip i året som legger til kai i Haugesund. I samsvar med klima og miljøplanen ønsker vi at kommunen skal stille miljøkrav til skip som ligger til kai i Haugesund.
 • Kommunen må fase ut bensin og dieselbiler og erstatte de med el-biler. Vi ønsker også å jobbe for løsninger som gir mindre kjøring med kommunale kjøretøy.
 • Jobbe for at alle nye kommunale bygg skal ha en miljøvennlig profil (etter Bream-standarden eller tilsvarende), som gir mer helhetlig klimavennlige bygg.
 • Fase ut kunstgressbaner med oppmalte gummidekk og erstatte med mer miljøvennlige alternativer som kork. Sørge for at tiltak settes i gang ved alle kommunens kunstgressbaner for å hindre spredning av gummigranulater i naturen. Alle nye kunstgressbaner skal legges med miljøvennlige alternativer.
 • Jobbe for grønne tak som uteareal, takhager, beplantning eller solcelleanlegg i kommunale bygg, der det er hensiktsmessig. Både gamle og nye tak kan ha grønne tak.
 • Kreve en fossilfri pengeplassering i kommunens økonomiske investeringer og pensjonskassen. Vi må helt ut av kull og oljerelaterte selskaper, og sette pengene der fremtiden er. 
 • Gjennomføre offensive klima– og energitiltak med forpliktende tidsfrister på vedtak, og ha som mål å bli en karbonnegativ kommune.
 • Ha flere offentlige drikkefontener; alle som oppholder seg i Haugesund skal ha tilgang til drikkevann. Vi henger etter andre europeiske byer som tilbyr sine innbyggere og besøkende alternativ til flaskevann.
 • Jobbe for å redusere matsvinn i kommunen. For å bekjempe matsvinn trengs økt kompetanse, endrede holdninger, men også systemendringer. Derfor vil vi sammen med haugesundere og næringsliv, institusjoner og frivillighet, ildsjeler og gründere motivere til felles innsats for å redusere matsvinn i byen vår, og enes om forpliktende tiltak og løsninger.
 • Få på plass bedre lekeplasser for store og små i sentrum, med utendørs kunst og treningsapparater, benker, bord og trær som kan benyttes til aktiviteter.
 • Jobbe for gode enøktiltak på Rådhuset og andre kommunale bygg.

 

 

 

Grønn omsorg, helse og oppvekst

De Grønne vil i økende grad prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bærekraftig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Vi vil bidra til økt livskvalitet for alle kommunens innbyggere, og ha fokus på forebygging og lavterskeltiltak, psykisk helse, verdighet, trygghet og like muligheter for alle. Med grønn politikk vil vi redusere helseskader fra forurensning, stress, prestasjons- og forbrukspress, og fremme sikker og sunn mat. Vi vil også legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Vi vil ha leksefri skole med mer fokus på aktiv læring, og ønsker å jobbe mot fattigdom, ensomhet og forskjeller med ulike tiltak.

MDG Haugesund vil:

 • Ha kjøttfrie alternativ i alle kommunale institusjoner og kantiner, av helse og miljøhensyn. Man må kunne få velge kjøttfritt om man ønsker det.
 • Sikre og tilrettelegge for lavterskel arbeidstilbud for personer med rusproblemer.
 • Sikre langsiktig støtte til organisering av gratis utlån av sports- og fritidsutstyr.
 • Øke fokuset på sosiale aktiviteter for eldre og tilrettelegge for en verdig eldreomsorg.
 • Jobbe for bedre universell utforming av det offentlige byrommet for å bedre inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi må ha universell utforming av sentrum.
 • Bekjempe fattigdom, ensomhet og forskjeller med gratis aktiviteter og tilskudd til frivillige organisasjoner.
 • Ha flere og bredere fritidstilbud for barn og unge, med lav terskel for deltagelse.
 • Arbeide for aktiv læring i skole og barnehager, og vi ønsker å sikre praktisk tilnærming og lek i undervisningen. 
 • Jobbe for at det blir deling av relevant informasjon mellom de ulike kommunale hjelpeetatene, for å sikre at brukerne får rett og hensiktsmessig oppfølging.
 • Ha leksefri skole. 
 • Utvide arbeidstreningsprogrammet for alle som har behov for det.
 • Sikre god integrering i kommunen for våre nye innbyggere. 
 • Ha en tydelig merking av redigert reklame i det offentlige rom.
 • Jobbe for flere stillinger i helsesektoren, så hjelpe- og pleietrengende føler seg bedre ivaretatt.

 

 

GRØNN SAMFERDSEL

Miljø- og klimabelastningene ved all transport må begrenses, samtidig som vi ønsker økt framkommelighet for alle i kommunen. Derfor vil vi Jobbe for en grønnere, tryggere og sunnere by som det er lett å gå, sykle og ta kollektivtrafikk i. Vi vil også tilrettelegge bedre for el-biler i kommunen, ha belønningssystem for sykling og bedre veier – det betyr ikke nødvendigvis bredere veier, men tilrettelegging for en mer klimavennlig samferdsel.

MDG Haugesund vil:

 • Ta omkamp om utbygging av firefelts vei i Karmsundsgata.
 • Ha flere sikre parkeringsplasser og avlåste sykkelgarasjer for sykkel i sentrum, og utenfor offentlige bygg. 
 • Ha flere ladestasjoner for el- biler i sentrumsnære områder, i parkeringshus og ved kommunale bygg. 
 • Minimere biltrafikken i sentrum. Tilgjengeligheten til kollektivtransport, sykkel- og gangveier skal være så god at de flest velger dette.
 • Vi ønsker å åpne for en omvendt “bompengeordning” (økonomisk tilskudd ved sykkelbruk).

 

KULTUR OG LIVSKVALITET

Kulturlivet er et grunnleggende element i samfunnslivet. MIljøpartiet De Grønne vil arbeide for et kulturliv og en kulturpolitikk med respekt og rom for ulikhetene som eksisterer i et moderne interkulturelt samfunn. MDG vil tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til kultur og naturområder for alle. 

MDG Haugesund vil:

 • Jobbe for at kulturprosjekter i kommunen velger høy miljøprofil.
 • Ha en videreutvikling av Vibrandsøy som grønn kulturøy og attraktivt friluftssted.
 • Lage en kultursti for innbyggere og turister, med utgangspunkt i byens arkitektur og kjente arkitekter og historie. En kultursti i sentrum vil være en ypperlig og aktiv måte å vise fram vår by til besøkende og skoleelever.
 • Få på plass flere benker og bord i byens parker for å legge bedre til rette for sosiale møtepunkter på offentlige steder.
 • Jobbe for å videreutvikle lavterskel kultur- og aktivitetssentre i sentrum.
 • Åpne for bydelspub og kafeer i nærmiljø og bydelsentrene.

 

 • Åpne for muligheten til å søke om midlertidig skjenkebevilgning.
 • Jobbe for måling av livskvalitet i kommunen.

 

NATUR, MILJØ OG GRØNN AREALPOLITIKK

En natur og et miljø i balanse, er så grunnleggende viktig for vårt livsgrunnlag og det biologiske mangfoldet som vi er en del av, at vi legger det til grunn i all vår politikk. Vi vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk forankret i vitenskapelig dokumentasjon og fakta om klodens tilstand, og føre var-prinsippet. Vi mener vi trenger en systematisk omstilling som ivaretar vårt livsgrunnlag i mye større grad. Vi vil ta kampen for det lille matjord vi har igjen, ha en bærekraftig byutvikling med attraktive grønne møteplasser, ha lukkede fiskeanlegg og sikre artsmangfoldet gode og bærekraftige forhold.

MDG Haugesund vil:

 • Ta omkamp om Fagerheim-planen for å bevare Haugesunds største matjord.
 • Ha vern av all jordbruksareal/matjord i kommunen. Vi har bare 3 prosent matjord igjen i Norge, så vern er viktig!
 • Vi vil bedre vedlikehold av byens parker og uterom i samarbeid med  frivillige organisasjoner og arbeidstreningstiltak, for tilrettelegging av aktiviteter og sosialt samvær. Vi vil skape flere og bedre møteplasser i Haugesund sentrum og verne grønne lunger.
 • Sikre at sentrumsplanen følges opp.
 • Tilrettelegge for humle- og insektshotell i byens parker og jobbe for en ny byhage i Haugesund.
 • Verne og jobbe for mer matjord, blomsterenger og grønne lunger, for å sikre det lokale biologiske mangfoldet.
 • Jobbe for en parkplan som ivaretar trær og naturlige vekster i mye større grad enn i dag, samt bevarer store gamle trær.
 • Beplante områdene rundt idrettsparken med trær, for å gjøre det lunt og trivelig.
 • Stoppe utbygging i urørt mark og etablere byggegrense mot naturarealer.
 • Erstatte buskfuru, sitkagran og andre svartelistet arter med lokale arter for å sikre det lokale mangfoldet.
 • Kreve lukkede fiskeanlegg for å hindre miljøbelastninger som fór, medisinering, lus, og rømminger har for det marine miljøet.
Dette ønsker vi å jobbe for i kommende periode

 

BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV

Haugesund er allerede en fremtidsrettet og innovativ by. Dette vil vi videreføre ved å jobbe for et mer bærekraftig grønt næringsliv og grønn økonomisk styring, som forutsetter at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle interesser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover. De Grønne vil at offentlig og privat sektor begge skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger.

MDG Haugesund vil:

 • Jobbe for bærekraftig og lokal turisme. Turisme kan både være nyttig og skadelig for et samfunn. Vi ønsker derfor å legge til rette for bærekraftig og lokal turisme. Vi ønsker å inngå samarbeid med kommuner i Norge og Norden for å fremme nærturisme.

Cruisebåt-turismen bør reguleres for å unngå unødige og irreversible miljøbelastninger. Dette kan blant annet gjøres ved å stille miljøkrav til cruiseskip som legger til havn i Haugesund. 

 • Jobbe for etablering av marine nyttehager, som kan være en viktig næringsvei for byen. Fjordområdene våre kan brukes til å produsere mat og maritime opplevelser, øke kunnskap om lokal matproduksjon og interesse for bærekraftig bruk av marine ressurser. Etablering av marine nyttehager gir store muligheter for å skape liv og lokal matproduksjon, og bedre vannkvalitet og oppvekstvilkår til fisk. Nyttehagene kan også være en spennende undervisningsplattform for skolene og skape et større engasjement for kystlinjen vår.
 • Jobbe for at det handles mer av lokale produkter og tjenester, både av kommunen og byens innbyggere. Dette gir godt grunnlag for utvikling av lokale arbeidsplasser.
 • Arbeide videre for at kommunen støtter opp om bærekraftige innovasjons- og grundervirksomheten, i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Jobbe for mer deling og delingsøkonomi, for å redusere forbruk og gi lik tilgang til muligheter for alle (som blant annet samkjøring, fikseverksted og lånemuligheter som Skattekammeret). 
 • Styrke maritime klynger og andre næringssamarbeid som jobber for bærekraftig næringsutvikling.
 • Videreføre arbeidet med å styrke sentrum som et godt sted å leve og drive med handel.  
 • At Haugesund kommune skal være foregangsmodell for et mer bærekraftig næringsliv i kommunen og distriktet. Det kan blant annet gjøres ved at kommunen selv setter gode klima- og miljøtiltak foran i sitt arbeid og administrering.

 

DYREVELFERD

Alle dyr, også de vi har tatt til oss eller brakt under vår kontroll, er en del av mangfoldet i samfunnet og skal respekteres for sin egenverdi og sine grunnleggende behov. Det betyr blant annet at dyr skal være fri menneskelig påført lidelse. Både ville, industrielle og tamme dyr kan trenge menneskers hjelp i nød – vi vil tilrettelegge for slik hjelp.     

MDG Haugesund vil:

 • Sikre støtte til lokale sentre og organisasjoner som arbeider med dyr i nød.
 • Jobbe for et eget dyrepoliti i distriktet. 
 • Åpne for behovsprøvd støtte til sterilisering og medisinsk behandling av dyr.
 • Sikre en høy dyrevelferd i hele kommunen, ved blant annet å etterse et godt samarbeid mellom mattilsynet, politiet og bønder. 

 

GRØNN KOMMUNE

Vårt mål er at Haugesund skal bli en karbonnegativ kommune. Den kommunale driften må legges om slik at den blir mer miljø- og klimasmart. Dette vil også gi en langsiktig god økonomi for Haugesund kommune. Vi ønsker at Haugesund kommune skal gå foran som et godt eksempel for god bærekraftig økonomisk styring og drift, både for innbyggerne, næringsliv og distriktet. Vi ønsker et større fokus på livskvalitet og utvikling av en bedre by, fremfor kvantitativ økning gjennom flere innbyggere.

MDG Haugesund vil:

 • Ha en kritisk gjennomgang av innkjøpsreglement og etiske regler for kommunale innkjøp.
 • Jobbe for mer bevaring og stimulere til oppgradering av bygninger i Haugesund, fremfor riving, der det er relevant. Hensyn til kulturhistorie, historie og unik arkitektur må bedre ivaretas.
 • Jobbe for godt vedlikehold av bygninger og gammel trehusbebyggelse i Haugesund sentrum og ellers i kommunen. 
 • Ha mer bærekraftige kommunale kantiner på skoler, i barnehager og på sykehjem og omsorgsboliger. De skal ha mer økologisk, kortreist og plantebasert mat.
 • At kommunen skal unngå engangsprodukter så langt det er mulig, blant annet i kommunale institusjoner.
 • Sette et tak på maks antall cruiseskip i året som legger til kai i Haugesund. I samsvar med klima og miljøplanen ønsker vi at kommunen skal stille miljøkrav til skip som ligger til kai i Haugesund.
 • Kommunen må fase ut bensin og dieselbiler og erstatte de med el-biler. Vi ønsker også å jobbe for løsninger som gir mindre kjøring med kommunale kjøretøy.
 • Jobbe for at alle nye kommunale bygg skal ha en miljøvennlig profil (etter Bream-standarden eller tilsvarende), som gir mer helhetlig klimavennlige bygg.
 • Fase ut kunstgressbaner med oppmalte gummidekk og erstatte med mer miljøvennlige alternativer som kork. Sørge for at tiltak settes i gang ved alle kommunens kunstgressbaner for å hindre spredning av gummigranulater i naturen. Alle nye kunstgressbaner skal legges med miljøvennlige alternativer.
 • Jobbe for grønne tak som uteareal, takhager, beplantning eller solcelleanlegg i kommunale bygg, der det er hensiktsmessig. Både gamle og nye tak kan ha grønne tak.
 • Kreve en fossilfri pengeplassering i kommunens økonomiske investeringer og pensjonskassen. Vi må helt ut av kull og oljerelaterte selskaper, og sette pengene der fremtiden er. 
 • Gjennomføre offensive klima– og energitiltak med forpliktende tidsfrister på vedtak, og ha som mål å bli en karbonnegativ kommune.
 • Ha flere offentlige drikkefontener; alle som oppholder seg i Haugesund skal ha tilgang til drikkevann. Vi henger etter andre europeiske byer som tilbyr sine innbyggere og besøkende alternativ til flaskevann.
 • Jobbe for å redusere matsvinn i kommunen. For å bekjempe matsvinn trengs økt kompetanse, endrede holdninger, men også systemendringer. Derfor vil vi sammen med haugesundere og næringsliv, institusjoner og frivillighet, ildsjeler og gründere motivere til felles innsats for å redusere matsvinn i byen vår, og enes om forpliktende tiltak og løsninger.
 • Få på plass bedre lekeplasser for store og små i sentrum, med utendørs kunst og treningsapparater, benker, bord og trær som kan benyttes til aktiviteter.
 • Jobbe for gode enøktiltak på Rådhuset og andre kommunale bygg.

 

 

 

Grønn omsorg, helse og oppvekst

De Grønne vil i økende grad prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bærekraftig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Vi vil bidra til økt livskvalitet for alle kommunens innbyggere, og ha fokus på forebygging og lavterskeltiltak, psykisk helse, verdighet, trygghet og like muligheter for alle. Med grønn politikk vil vi redusere helseskader fra forurensning, stress, prestasjons- og forbrukspress, og fremme sikker og sunn mat. Vi vil også legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Vi vil ha leksefri skole med mer fokus på aktiv læring, og ønsker å jobbe mot fattigdom, ensomhet og forskjeller med ulike tiltak.

MDG Haugesund vil:

 • Ha kjøttfrie alternativ i alle kommunale institusjoner og kantiner, av helse og miljøhensyn. Man må kunne få velge kjøttfritt om man ønsker det.
 • Sikre og tilrettelegge for lavterskel arbeidstilbud for personer med rusproblemer.
 • Sikre langsiktig støtte til organisering av gratis utlån av sports- og fritidsutstyr.
 • Øke fokuset på sosiale aktiviteter for eldre og tilrettelegge for en verdig eldreomsorg.
 • Jobbe for bedre universell utforming av det offentlige byrommet for å bedre inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi må ha universell utforming av sentrum.
 • Bekjempe fattigdom, ensomhet og forskjeller med gratis aktiviteter og tilskudd til frivillige organisasjoner.
 • Ha flere og bredere fritidstilbud for barn og unge, med lav terskel for deltagelse.
 • Arbeide for aktiv læring i skole og barnehager, og vi ønsker å sikre praktisk tilnærming og lek i undervisningen. 
 • Jobbe for at det blir deling av relevant informasjon mellom de ulike kommunale hjelpeetatene, for å sikre at brukerne får rett og hensiktsmessig oppfølging.
 • Ha leksefri skole. 
 • Utvide arbeidstreningsprogrammet for alle som har behov for det.
 • Sikre god integrering i kommunen for våre nye innbyggere. 
 • Ha en tydelig merking av redigert reklame i det offentlige rom.
 • Jobbe for flere stillinger i helsesektoren, så hjelpe- og pleietrengende føler seg bedre ivaretatt.

 

 

GRØNN SAMFERDSEL

Miljø- og klimabelastningene ved all transport må begrenses, samtidig som vi ønsker økt framkommelighet for alle i kommunen. Derfor vil vi Jobbe for en grønnere, tryggere og sunnere by som det er lett å gå, sykle og ta kollektivtrafikk i. Vi vil også tilrettelegge bedre for el-biler i kommunen, ha belønningssystem for sykling og bedre veier – det betyr ikke nødvendigvis bredere veier, men tilrettelegging for en mer klimavennlig samferdsel.

MDG Haugesund vil:

 • Ta omkamp om utbygging av firefelts vei i Karmsundsgata.
 • Ha flere sikre parkeringsplasser og avlåste sykkelgarasjer for sykkel i sentrum, og utenfor offentlige bygg. 
 • Ha flere ladestasjoner for el- biler i sentrumsnære områder, i parkeringshus og ved kommunale bygg. 
 • Minimere biltrafikken i sentrum. Tilgjengeligheten til kollektivtransport, sykkel- og gangveier skal være så god at de flest velger dette.
 • Vi ønsker å åpne for en omvendt “bompengeordning” (økonomisk tilskudd ved sykkelbruk).

 

KULTUR OG LIVSKVALITET

Kulturlivet er et grunnleggende element i samfunnslivet. MIljøpartiet De Grønne vil arbeide for et kulturliv og en kulturpolitikk med respekt og rom for ulikhetene som eksisterer i et moderne interkulturelt samfunn. MDG vil tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til kultur og naturområder for alle. 

MDG Haugesund vil:

 • Jobbe for at kulturprosjekter i kommunen velger høy miljøprofil.
 • Ha en videreutvikling av Vibrandsøy som grønn kulturøy og attraktivt friluftssted.
 • Lage en kultursti for innbyggere og turister, med utgangspunkt i byens arkitektur og kjente arkitekter og historie. En kultursti i sentrum vil være en ypperlig og aktiv måte å vise fram vår by til besøkende og skoleelever.
 • Få på plass flere benker og bord i byens parker for å legge bedre til rette for sosiale møtepunkter på offentlige steder.
 • Jobbe for å videreutvikle lavterskel kultur- og aktivitetssentre i sentrum.
 • Åpne for bydelspub og kafeer i nærmiljø og bydelsentrene.

         Åpne for muligheten til å søke om midlertidig skjenkebevilgning.

 • Jobbe for måling av livskvalitet i kommunen.

 

NATUR, MILJØ OG GRØNN AREALPOLITIKK

En natur og et miljø i balanse, er så grunnleggende viktig for vårt livsgrunnlag og det biologiske mangfoldet som vi er en del av, at vi legger det til grunn i all vår politikk. Vi vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk forankret i vitenskapelig dokumentasjon og fakta om klodens tilstand, og føre var-prinsippet. Vi mener vi trenger en systematisk omstilling som ivaretar vårt livsgrunnlag i mye større grad. Vi vil ta kampen for det lille matjord vi har igjen, ha en bærekraftig byutvikling med attraktive grønne møteplasser, ha lukkede fiskeanlegg og sikre artsmangfoldet gode og bærekraftige forhold.

MDG Haugesund vil:

 • Ta omkamp om Fagerheim-planen for å bevare Haugesunds største matjord.
 • Ha vern av all jordbruksareal/matjord i kommunen. Vi har bare 3 prosent matjord igjen i Norge, så vern er viktig!
 • Vi vil bedre vedlikehold av byens parker og uterom i samarbeid med  frivillige organisasjoner og arbeidstreningstiltak, for tilrettelegging av aktiviteter og sosialt samvær. Vi vil skape flere og bedre møteplasser i Haugesund sentrum og verne grønne lunger.
 • Sikre at sentrumsplanen følges opp.
 • Tilrettelegge for humle- og insektshotell i byens parker og jobbe for en ny byhage i Haugesund.
 • Verne og jobbe for mer matjord, blomsterenger og grønne lunger, for å sikre det lokale biologiske mangfoldet.
 • Jobbe for en parkplan som ivaretar trær og naturlige vekster i mye større grad enn i dag, samt bevarer store gamle trær.
 • Beplante områdene rundt idrettsparken med trær, for å gjøre det lunt og trivelig.
 • Stoppe utbygging i urørt mark og etablere byggegrense mot naturarealer.
 • Erstatte buskfuru, sitkagran og andre svartelistet arter med lokale arter for å sikre det lokale mangfoldet.
 • Kreve lukkede fiskeanlegg for å hindre miljøbelastninger som fór, medisinering, lus, og rømminger har for det marine miljøet.

 • Hva vi har fått til I denne første for perioden for Miljøpartiet De Grønn i Haugesund, har vi sittet i posisjon med to bystyrerepresentanter. Og det merkes! Det har vært en spennende og interessant periode for våre folkevalgte. Haugesund kommune har aldri vært grønnere enn nå, og vi har både direkte og indirekte vært med å pushe frem hensynsfull og mer klima- og miljøvennlig politikk i Haugesund. Vi har også kjempet for saker som ikke har fått flertall i bystyret; som bevaring av Haugesunds største areal med matjord på Fagerheim. Men vi gir oss ikke så lett! I løpet av vår første periode i Haugesund bystyre, 2015-2019, har vi fått til mye. Den økonomiske driften i kommunen har blitt forsvarlig, de svake i samfunnet har blitt skånet, frivilligheten blomstrer og kommunen leverer gode tjenester. Vi har fått til mer energisparing i kommunale bygg, og innføring av miljøstyringssystem i alle kommunale etater er en av våre babyer. Rådhuset er som den første enheten i Haugesund blitt Miljøfyrtårnsertifisert og alle kommunale etater skal etterhvert Miljøfyrtårnsertifiseres. Etterhvert skal det også innføres miljøledelse, ISO 14001, som kan samkjøres med et økonomistyringssystem. Vi har nå ingen på ufrivillig tosengsrom, vi har sykehjemsplass til alle og ingen er bostedsløse. Skolene har gode resultater, barna trives svært godt og sikrere skoleveier bygges ut. Flere sykler og går i Haugesund, og satsing på sentrum som et attraktivt utviklingssted har vært i fokus i perioden. Haugesund skal være et trivelig sted å bo, med flere parker, grønne lunger og en planlagt badeallmenning nedenfor Gamle slaktehuset, flere parker og grønne lunger, for å gjøre byen mer attraktiv. Det jobbes med ny klima- og energiplan, Artsmangfoldsplan og Sentrumsplan. Vi jobber med grønne innspill til Flotmyr, Svømmehall og Karmsundgata, og vi stimulerer til nye grønne arbeidsplasser gjennom Grunderloftet. De grønne har også tatt initiativ til at Haugesund skulle bli fri for heliumsballonger. Hva gjøres nå Fremover skal vi gjøre store kutt i klimagassutslipp. Vi skal forbedre effektiviteten på tjenestene i kommunen, sikre at alle nye bygg har høy miljøstandard, bedre livskvaliteten til alle og sørge for bedre forhold for sårbar natur. Det kommer en ny byggeskikkpris med fokus på miljø, som gjelder både vedlikehold og nybygg. Vi har også fått vedtatt innføring av miljøstyringssystem ISO 1400, som skal tre i kraft etter hvert. Dette er et mer omfattende miljøstyringssystem som gir bedre resultater både for klima, miljø, og økonomi. Arbeid med el-ferje i Karmsundet er på gang, og vi har blant annet tatt initiativ til skilt i turområder som oppfordrer til å rydde plast fra naturen. Vi har også tatt initiativ til at Haugesund setter tryggere og mer miljøvennlige kjøreregler for vannscootere.